O nás

Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace poskytuje služby v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V rámci zajišťování svých čiností provádí Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování pro účely poskytování sociální služby.

Organizace je zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb u Krajského úřadu  Zlínského kraje. Identifikátor služby: 9913187.

Typ služby: terénní a ambulantní

Pečovatelská služba je poskytována občanům, kteří mají z důvodu věku, či zdravotního znevýhodnění sníženou schopnost postarat se sami o sebe a jsou závislí na pomoci jiné osoby. Poskytování služeb je zaměřeno na pomoc při zvládání běžných životních potřeb, které si handicapovaní lidé nemohou zajistit sami. Služba je vykonávána odborně, kvalifikovaným personálem, přímo v domácnostech uživatelů.

Cílová skupina uživatelů:

Služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením

Věková struktura uživatelů:

dospělí

27 – 64 let

mladší senioři

65 – 80 let

starší senioři

nad 80 let

Službu poskytujeme obyvatelům Napajedel a spádových obcí Halenkovic, Žlutavy, Oldřichovic, Pohořelic a Komárova.

Provozní doba:

v pracovní dny:

7 – 20 hodin

 

v sobotu, neděli a svátky:

7 – 20 hodin

 (dle individuální dohody)

 

 

 

Poslání:

Posláním pečovatelské služby je pečovat o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, nebo zdravotního postižení. Umožňujeme našim uživatelům zůstat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí, kde si mohou uchovat svůj obvyklý způsob života, své návyky, přátele, zájmy apod.

Cíle:

 • vedení uživatele k soběstačnosti s ohledem na jeho fyzický a psychický stav.

 • pomoc a podpora při zajištění základních životních a osobních potřeb

 • navození pocitu bezpečí

 • zachování vlastního životního stylu uživatele

 • snížení negativních důsledků stáří nebo zdravotního stavu na život uživatele (pocit osamělosti, bezmocnosti, zbytečnosti. . . )

 • prevence sociální izolace uživatele

Zásady:

 • Dostupnost služby - službu uživateli poskytujeme bez ohledu na národnost, rasu, víru, věk, pohlaví, politické přesvědčení, ekonomickou situaci a společenské postavení uživatele.

 • Respektujeme uživatele služby jako rovnocenného partnera, jedinečnou osobnost, bereme ohled na jeho názory a rozhodnutí.

 • Ke každému uživateli přistupujeme individuálně.

 • Uživatel má právo službu odmítnout, ukončit, znovu začít užívat.

 • Uživatel má právo podat stížnosti.

 • Služby se přizpůsobují potřebám a představám uživatelů.

 • Při řešení problémů uživatele zohledňujeme celkovou situaci člověka, spolupracujeme s rodinou, jinými organizacemi, institucemi.

 • Dle svého rozhodnutí si uživatel určí rozsah poskytovaných služeb.

 • Zaměstnanci PS jednají s uživateli s účastí, empatií a péčí

 • Služba je vykonávána odborně, kvalifikovaným personálem

 • Při výkonu služby nevytváříme pocit závislosti uživatele na službě, ale poskytujeme pouze takovou míru podpory, kterou uživatel v dané chvíli nezbytně potřebuje

Kritéria pro odmítnutí zájemce o službu:

 • Zájemce nesplňuje kritéria pro cílovou skupinu (je navržen jiný typ služby a poskytovatele)
 • Je naplněná kapacita ( zájemce je evidován a při uvolnění kapacity je kontaktován)
 • Nerespektování podmínek pro poskytování služby ( agresivní chování, slovní napadání, slovní agrese, jiné nevhodné chování)
 • Potřebuje-li senior či osoba se zdravotním postižením stálou lékařskou péči nebo specializovanou péči (ošetřovatelskou, rehabilitační)
 • Pokud byla zájemci o službu vypovězena smlouva o poskytnutí téže služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy 

 

 

 

 

 

     

 

Setkání s Karlem Hašlerem


O násNahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2019 Pečovatelská služba Napajedla
Realizace rotate Rotate